محصولات

وجود منابع زیاد و متنوع گاهی برای زبان آموزان و کاندیدهای آزمون آیلتس دردسرساز است. به همین علت تیم اساتید آیلتس دیلی با بررسی دقیق و جزئی منابع متفاوت موجود در بازار،اطلاعات کافی و مفید را جمع آوری و در محصولات مختلف همراه با تمرین های مفید طراحی کرده است.این محصولات با توجه به اهداف شما گردآوری شده اند. شما همچینین میتوانید این محصولات را در دو نسخه متفاوت الکترونیکی یا فیزیکی خریداری کنید.

...
Push Up Advanced Vocabulary

نسخه الکترونیک 335,400 تومان
...
Collocations for Writing and Speaking

نسخه الکترونیک 305,500 تومان

...
Academic Writing Bundle

نسخه الکترونیک 30 % 312,130 تومان
...
General Writing Bundle

نسخه الکترونیک 30 % 242,060 تومان
...
Pre-IELTS Bundle

نسخه الکترونیک 30 % 359,450 تومان
...
Vocabulary for IELTS bundle

نسخه الکترونیک 30 % 671,580 تومان
...
101 Useful Expressions for Writing and Speaking

نسخه الکترونیک 318,500 تومان
...
100 Expressions you should know to ace the IELTS test

نسخه الکترونیک 175,500 تومان
...
Teaching IELTS Dos & Donts

نسخه الکترونیک 780,000 تومان
...
IELTS Writing Compact Task 1 General Training

نسخه الکترونیک 159,900 تومان
نسخه فیزیکی 191,100 تومان
...
A practice book on word formation and parts of speech

نسخه الکترونیک 136,500 تومان
...
IELTS Writing Compact Task 1 Academic

نسخه الکترونیک 260,000 تومان
نسخه فیزیکی 312,000 تومان
...
IELTS Writing Compact Task 2 Essay

نسخه الکترونیک 185,900 تومان
نسخه فیزیکی 234,000 تومان
...
Pre-IELTS Writing

نسخه الکترونیک 104,000 تومان
نسخه فیزیکی 169,000 تومان
...
Pre-IELTS Speaking/Vocab

نسخه الکترونیک 237,900 تومان
نسخه فیزیکی 284,700 تومان
...
IELTS Speaking

نسخه الکترونیک 224,900 تومان
نسخه فیزیکی 269,100 تومان
...
IELTS Vocab

نسخه الکترونیک 107,900 تومان
نسخه فیزیکی 132,600 تومان
...
IELTS Report Writing Solution Task1

نسخه الکترونیک 143,000 تومان
نسخه فیزیکی 149,500 تومان
...
Essay Writing Solution Task 2

نسخه الکترونیک 94,900 تومان
نسخه فیزیکی 104,000 تومان
...
Spelling Solution – Your Guide to Exam Success

نسخه الکترونیک 91,000 تومان
...
Offline Course Writing Task 2

نسخه الکترونیک 650,000 تومان
نسخه فیزیکی 650,000 تومان
...
Offline Course Writing Task 2 + 30 min Paper Corrction

نسخه الکترونیک 975,000 تومان
نسخه فیزیکی 975,000 تومان
...
Writing Pack Boundle

نسخه الکترونیک 1,713,400 تومان
نسخه فیزیکی 1,713,400 تومان
...
Pre-IELTS listening

نسخه الکترونیک 195,000 تومان
نسخه فیزیکی 202,800 تومان
...
IELTS Vocabulary with Azade Rastgar

نسخه الکترونیک 123,500 تومان
نسخه فیزیکی 210,600 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 1 for Band 5+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 2 for Band 5+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 1 for Band 5+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 2 for Band 5+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 2 for Band 7+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 2 for Band 6+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 1 for Band 7+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 1 for Band 6+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 2 for Band 7+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 2 for Band 6+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 1 for Band 7+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 1 for Band 6+

نسخه الکترونیک 117,000 تومان
نسخه فیزیکی 195,000 تومان
...
Words You must Know to Take the IELTS Test (Longman 3000 defining words)

نسخه الکترونیک 247,000 تومان
...
Vocab Connect

نسخه الکترونیک 169,000 تومان
نسخه فیزیکی 245,700 تومان
...
Speaking Connect

نسخه الکترونیک 195,000 تومان
نسخه فیزیکی 275,000 تومان
...
Grammar Connect

نسخه الکترونیک 201,500 تومان
نسخه فیزیکی 292,500 تومان