محصولات

وجود منابع زیاد و متنوع گاهی برای زبان آموزان و کاندیدهای آزمون آیلتس دردسرساز است. به همین علت تیم اساتید آیلتس دیلی با بررسی دقیق و جزئی منابع متفاوت موجود در بازار،اطلاعات کافی و مفید را جمع آوری و در محصولات مختلف همراه با تمرین های مفید طراحی کرده است.این محصولات با توجه به اهداف شما گردآوری شده اند. شما همچینین میتوانید این محصولات را در دو نسخه متفاوت الکترونیکی یا فیزیکی خریداری کنید.

...
Push Up Advanced Vocabulary

نسخه الکترونیک 258,000 تومان
...
101 Useful Expressions for Writing and Speaking

نسخه الکترونیک 245,000 تومان

...
Collocations for Writing and Speaking

نسخه الکترونیک 235,000 تومان
...
100 Expressions you should know to ace the IELTS test

نسخه الکترونیک 135,000 تومان
...
Teaching IELTS Dos & Donts

نسخه الکترونیک 600,000 تومان
...
IELTS Letter Writing By Alireza Ramedani

نسخه الکترونیک 123,000 تومان
نسخه فیزیکی 147,000 تومان
...
A practice book on word formation and parts of speech

نسخه الکترونیک 105,000 تومان
...
IELTS writing compact T1 Academic

نسخه الکترونیک 200,000 تومان
نسخه فیزیکی 240,000 تومان
...
IELTS writing compact T2 Essay

نسخه الکترونیک 143,000 تومان
نسخه فیزیکی 180,000 تومان
...
Pre-IELTS Writing

نسخه الکترونیک 80,000 تومان
نسخه فیزیکی 130,000 تومان
...
Pre-IELTS Speaking/Vocab

نسخه الکترونیک 183,000 تومان
نسخه فیزیکی 219,000 تومان
...
IELTS Speaking

نسخه الکترونیک 173,000 تومان
نسخه فیزیکی 207,000 تومان
...
IELTS Vocab

نسخه الکترونیک 83,000 تومان
نسخه فیزیکی 102,000 تومان
...
IELTS Report Writing Solution Task1

نسخه الکترونیک 110,000 تومان
نسخه فیزیکی 115,000 تومان
...
Essay Writing Solution Task 2

نسخه الکترونیک 73,000 تومان
نسخه فیزیکی 80,000 تومان
...
Spelling Solution – Your Guide to Exam Success

نسخه الکترونیک 70,000 تومان
...
Offline Course Writing Task 2

نسخه الکترونیک 500,000 تومان
نسخه فیزیکی 500,000 تومان
...
Offline Course Writing Task 2 + 30 min Paper Corrction

نسخه الکترونیک 750,000 تومان
نسخه فیزیکی 750,000 تومان
...
Writing Pack Boundle

نسخه الکترونیک 1,318,000 تومان
نسخه فیزیکی 1,318,000 تومان
...
Pre-IELTS listening

نسخه الکترونیک 150,000 تومان
نسخه فیزیکی 156,000 تومان
...
IELTS Vocabulary with Azade Rastgar

نسخه الکترونیک 95,000 تومان
نسخه فیزیکی 162,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 1 for Band 5+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 2 for Band 5+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 1 for Band 5+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 2 for Band 5+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 2 for Band 7+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 2 for Band 6+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 1 for Band 7+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster General Training Writing Task 1 for Band 6+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 2 for Band 7+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 2 for Band 6+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 1 for Band 7+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
IELTS Band Buster Academic Writing Task 1 for Band 6+

نسخه الکترونیک 90,000 تومان
نسخه فیزیکی 150,000 تومان
...
Words You must Know to Take the IELTS Test (Longman 3000 defining words)

نسخه الکترونیک 190,000 تومان
...
Vocab Connect

نسخه الکترونیک 130,000 تومان
نسخه فیزیکی 189,000 تومان
...
Speaking Connect

نسخه الکترونیک 110,000 تومان
نسخه فیزیکی 135,000 تومان
...
Grammar Connect

نسخه الکترونیک 155,000 تومان
نسخه فیزیکی 225,000 تومان