معرفی کامل دوره های آموزشی در آکادمی آیلتس دیلی
دپارتمان زبان آلمانی

دوره‌های حضوری آموزش زبان آلمانی در آکادمی آیلتس‌دیلی

سطح  A1

) می باشد که هر ترم شامل 30 جلسه ی 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته (زوجA1.2 وA1.1این سطح شامل 2 ترم (سطح

 آشنا میشوند و دانش لازم در مباحث دستوری ومهارتهای A1 یا فرد) برگزار میشوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم پایه ای سطح

شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست می آورند. برای این سطح کتاب منشن تدریس میشود که مجموعا شامل 24 درس میباشد.          میباشد. همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس    A1.2و درس 13 تا 24 برای سطح  A1.1درس 1 تا 12 برای سطح طراحی میشود. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته برگزار میشود که فراگیران میتوانند با نحوه امتحان و تست زدن درآزمون گوته   درآزمون گوته شرکت کنند.  A1فراگیران میتوانند در صورت نیازبه مدرک  A1آشنا شوند. بعد از اتمام سطح

 را در یک ترم به A1.2 وA1.1دوره های فشرده برای این سطح شامل 42 جلسه 120 دقیقه ای میباشد. که فراگیران میتوانند سطح

پایان برسانند.

 

سطح  A2

) می باشد که هر ترم شامل 30 جلسه ی 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته (زوجA2.2 وA2.1این سطح شامل 2 ترم (سطح

 آشنا میشوند و دانش لازم در مباحث دستوری ومهارتهای A2 یا فرد) برگزار میشوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم پایه ای سطح

شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست می آورند. برای این سطح کتاب منشن تدریس میشود که مجموعا شامل 24 درس میباشد.       میباشد. همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس   A2.2ودرس 13 تا 24 برای سطح  A2.1درس 1 تا 12 برای سطح طراحی میشود. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته برگزار میشود که فراگیران میتوانند با نحوه امتحان و تست زدن درآزمون گوته       درآزمون گوته شرکت کنند. A2فراگیران میتوانند در صورت نیازبه مدرک  A2آشنا شوند. بعد از اتمام سطح

 را در یک ترم به A2.2 وA2.1دوره های فشرده برای این سطح شامل 42 جلسه 120 دقیقه ای میباشد. که فراگیران میتوانند سطح

پایان برسانند.

 

سطح  B1

) می باشد که هر ترم شامل 35 جلسه ی 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته (زوجB1.2 وB1.1این سطح شامل 2 ترم (سطح

 آشنا میشوند و دانش لازم در مباحث دستوری ومهارتهای B1 یا فرد) برگزار میشوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم پایه ای سطح

شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست می آورند. برای این سطح کتاب منشن تدریس میشود که مجموعا شامل 24 درس میباشد.       میباشد. همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس   B1.2ودرس 13 تا 24 برای سطح  B1.1درس 1 تا 12 برای سطح طراحی میشود. فراگیران در طول ترم با توجه به موضوعات مرتبط با آزمون برای 4 مهارت شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار

تمرین میکنند. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته برگزار میشود که فراگیران میتوانند با نحوه امتحان و تست زدن درآزمون گوته آشنا درآزمون گوته شرکت کنند.   B1فراگیران میتوانند در صورت نیازبه مدرک  B1شوند. بعد از اتمام سطح

 را در یک ترم به  B1.2 وB1.1دوره های فشرده برای این سطح شامل 50 جلسه 120 دقیقه ای میباشد. که فراگیران میتوانند سطح

پایان برسانند.

 

 

 

سطح  B2

) می باشد که هر ترم شامل 35 جلسه ی 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته (زوجB2.2 وB2.1این سطح شامل 2 ترم (سطح

 آشنا میشوند و دانش لازم در مباحث دستوری ومهارتهای B2 یا فرد) برگزار میشوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم پایه ای سطح

شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست می آورند. برای این سطح کتاب زیشا تدریس میشود که مجموعا شامل 12 درس میباشد.       میباشد. همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس   B2.2ودرس 7 تا 12 برای سطح  B2.1درس 1 تا 6 برای سطح طراحی میشود. فراگیران در طول ترم با توجه به موضوعات مرتبط با آزمون برای 4 مهارت شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار

تمرین میکنند. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته برگزار میشود که فراگیران میتوانند با نحوه امتحان و تست زدن درآزمون گوته آشنا درآزمون گوته و یا تست داف شرکت کنند.   B2فراگیران میتوانند در صورت نیازبه مدرک  Bشوند. بعد از اتمام سطح 2

را در یک ترم به  B2.2 وB2.1دوره های فشرده برای این سطح شامل 50 جلسه 120 دقیقه ای میباشد. که فراگیران میتوانند سطح

پایان برسانند.

 

سطح  C1

) می باشد که هر ترم شامل 35 جلسه ی 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته (زوجC1.2 وC1.1این سطح شامل 2 ترم (سطح

 آشنا میشوند و دانش لازم در مباحث دستوری ومهارتهای C1 یا فرد) برگزار میشوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم پایه ای سطح

شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست می آورند. برای این سطح کتاب زیشا تدریس میشود که مجموعا شامل 12 درس میباشد.       میباشد. همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس   C1.2ودرس 7 تا 12 برای سطح  C1.1درس 1 تا 6 برای سطح طراحی میشود. فراگیران در طول ترم با توجه به موضوعات مرتبط با آزمون برای 4 مهارت شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار

تمرین میکنند. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته برگزار میشود که فراگیران میتوانند با نحوه امتحان و تست زدن درآزمون گوته آشنا درآزمون گوته و یا تست داف شرکت کنند.   C1فراگیران میتوانند در صورت نیازبه مدرک  C1شوند. بعد از اتمام سطح

را در یک ترم به  C1.2 وC1.1دوره های فشرده برای این سطح شامل 50 جلسه 120 دقیقه ای میباشد. که فراگیران میتوانند سطح

پایان برسانند.