معرفی کامل دوره های آموزشی در آکادمی آیلتس دیلی
دپارتمان زبان آلمانی

سطح  A1
این سطح شامل 2 ترم ( سطح A1.1  و A1.2 ) می باشد که هر ترم شامل 30 جلسه 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته ( زوج یا فرد ) 
برگزار می شوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم پایه ای سطح A1 آشنا می شوند و دانش لازم در مباحث دستوری و مهارت های شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست می آورند. برای این سطح کتاب Menschen (منشن) تدریس می شود که مجموعا شامل 24 درس می باشد. درس 1 تا 12 برای سطح A1.1 و درس 13 تا 24 برای سطح A1.2 می باشد. 
همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی می شود. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته برگزار می شود که فراگیران می توانند با نحوه تست زدن در آزمون گوته آشنا شوند. بعد از اتمام سطح A1 فراگیران می توانند در صورت نیاز به مدرک A1  در آزمون گوته شرکت کنند. 
دوره های فشرده برای این سطح شامل 42 جلسه 120 دقیقه ای می باشد که فراگیران می توانند سطح A1.1 و A1.2 را در یک ترم به پایان برسانند.

سطح  A2
این سطح شامل 2 ترم ( A2.1 و A2.2 ) می باشد که هر ترم شامل 30 جلسه 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته ( زوج یا فرد) برگزار می شوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم پایه ای سطح A2 آشنا می شوند و دانش لازم در مباحث دستوری و مهارت های شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست می آورند. برای این سطح کتاب Menschen (منشن) تدریس می شود که مجموعا شامل 24 درس می باشد. درس 1 تا 12 برای سطح A2.1 و درس 13 تا 24 برای سطح A2.2 می باشد.
همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی می شود. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته برگزار می شود که فراگیران می توانند با نحوه تست زدن در آزمون گوته آشنا شوند. بعد از اتمام سطح A1 فراگیران می توانند در صورت نیاز به مدرک A1  در آزمون گوته شرکت کنند. 
دوره های فشرده برای این سطح شامل 42 جلسه 120 دقیقه ای می باشد که فراگیران می توانند سطح A2.1 و A2.2 را در یک ترم به پایان برسانند.

سطح  B1
این سطح شامل 2 ترم ( B1.1 و B1.2 ) می باشد که هر ترم شامل 35 جلسه 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته ( زوج یا فرد) برگزار می شوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم پایه ای سطح B1 آشنا می شوند و دانش لازم در مباحث دستوری و مهارت های شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست می آورند. برای این سطح کتاب Menschen (منشن) تدریس می شود که مجموعا شامل 24 درس می باشد. درس 1 تا 12 برای سطح  B1.1و درس 13 تا 24 برای سطح B1.2 می باشد.
همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی می شود. فراگیران در طول ترم با توجه به موضوعات مرتبط با آزمون برای 4 مهارت شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار تمرین می کنند. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته برگزار می شود که فراگیران می توانند با نحوه امتحان و تست زدن در آزمون گوته آشنا شوند. بعد از اتمام سطح B1 فرگیران می توانند در صورت نیاز به مدرک B1 در آزمون گوته شرکت کنند.
دوره های فشرده برای این سطح شامل 52 جلسه 120 دقیقه ای می باشد که فراگیران می توانند سطح B1.1 و B1.2 را در یک ترم به پایان برسانند.

سطح  B2
این سطح شامل 2 ترم ( سطح B2.1 و B2.2 ) می باشد که هر ترم شامل 35 جلسه 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته ( زوج یا فرد ) برگزار می شوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم سطح B2 آشنا می شوند و دانش لازم در مباحث دستوری و مهارت های شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست آمورند. برای این سطح کتاب  Sicher (زیشا) تدریس می شود که مجموعا شامل 12 درس می باشد. درس 1 تا 6 برای سطح B2.1 و درس 7 تا 12 برای سطح  B2.2 می باشد. 
همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی می شود. فراگیران در طول ترم با توجه به موضوعات مرتبط با آزمون برای 4 مهارت شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار تمرین می کنند. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته و یا تست داف با توجه به نیاز کلاس برگزار می شود که فراگیران می توانند با نحوه امتحان و تست زدن در آزمون های گوته و یا تست داف آشنا شوند. بعد از اتمام سطح B2 فراگیران می توانند در صورت نیاز به مدرک  در آزمون گوته یا تست داف شرکت کنند. 
دوره های فشرده برای این سطح شامل 52 جلسه 120 دقیقه ای می باشد که فراگیران می توانند سطح B2.1  و B2.2 را در یک ترم به پایان برسانند.

سطح C1
این سطح شامل 2 ترم ( سطح C1.1 و C1.2 ) می باشد که هر ترم شامل 35 جلسه 90 دقیقه ای متوالی در 3 روز از هفته ( زوج یا فرد ) برگزار می شوند. در این سطح فراگیران با مفاهیم سطح C1 آشنا می شوند و دانش لازم در مباحث دستوری و مهارت های شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار را بدست می آورند. برای این سطح کتاب  Sicher (زیشا) تدریس می شود که مجموعا شامل 12 درس می باشد. درس 1 تا 6 برای سطح C1.1 و درس 7 تا 12 برای سطح  C1.2می باشد. 
همراه کتاب مطالب آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی می شود. فراگیران در طول ترم با توجه به موضوعات مرتبط با آزمون برای 4 مهارت شنیدار، خواندن، نوشتار و گفتار تمرین می کنند. در پایان هر ترم نمونه امتحان گوته یا تست داف با توجه به نیاز کلاس برگزار می شود که فراگیران می توانند با نحوه امتحان و تست زدن در آزمون های گوته و یا تست داف آشنا شوند. بعد از اتمام سطح C1 فراگیران می توانند در صورت نیاز به مدرک  C1در آزمون گوته و یا تست داف شرکت کنند. 
دوره های فشرده برای این سطح شامل 52 جلسه 120 دقیقه ای می باشد که فراگیران می توانند سطح C1.1  و C1.2 را در یک ترم به پایان برسانند.

ieltsdaily-logo