معرفی کامل دوره های آموزشی در آکادمی آیلتس دیلی
دپارتمان زبان فرانسوی

سطح GD (grand débutant)  

این دوره شامل 20 جلسه می باشد که توسط یک استاد و در یک جلسه 90 دقیقه ای در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می شوند. مطالب آموزشی این ترم توسط استاد و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش های از 2 کتاب آموزشی در حوزه های دستور زبان و واژگان هم تعیین شده اند که طی دوره پوشش داده می شوند

در این سطح، فراگیران با مفاهیم پایه ای زبان فرانسوی آشنا می شوند. پایان این ترم زبان آموزان می توانند خود و دیگران را معرفی کنند و توانایی ساختن دیالوگ های ساده را دارند. این ترم به همراه ترم بعد سطح A1 را تکمیل میکند.

 

سطحD (débutant)  

این دوره شامل 40 جلسه می باشد که توسط دو استاد و در دو جلسه 90 دقیقه ای در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می شوند. به این صورت که یکی از اساتید (استاد ریزمهارت) در یک جلسه ی 90 دقیقه ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت های خواندن و یا شنیدن آموزش می دهد و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسه ی بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند. مطالب آموزشی این ترم توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش های از 2 کتاب آموزشی در حوزه های دستور زبان و واژگان هم تعیین شده اند که طی دوره پوشش داده می شوند. در پایان این ترم فراگیران با زمان آینده نزدیک و ماضی نقلی آشنا میشوند و توانایی این را دارند  که به راحتی در رستوران به فرانسوی سفارش دهند یا نزد پزشک بروند و همچنین از بوتیک یا هر مغازه دیگری خرید کنند. و در نهایت، این ترم به همراه ترم قبل سطح A1 را تکمیل میکند.

 

سطح  IA (intermédiaire A)

این دوره شامل 40 جلسه می باشد که توسط دو استاد و در دو جلسه 90 دقیقه ای در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می شوند. به این صورت که یکی از اساتید (استاد ریزمهارت) در یک جلسه ی 90 دقیقه ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت های خواندن و یا شنیدن آموزش می دهد و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسه ی بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند. مطالب آموزشی این ترم توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش های از 2 کتاب آموزشی در حوزه های دستور زبان و واژگان هم تعیین شده اند که طی دوره پوشش داده می شوند.  درپایان این سطح، فراگیران با وجه امری و زمان گذشته استمراری آشنا می شوند و توانایی نگارش نامه دوستانه را دارند. همچنین قادرهستند که کاملا اشیا و اشخاص را از نظر فیزیکی و شخصیتی توصیف کنند. این ترم به همراه ترم بعد سطح A2 را تکمیل میکند.

 

سطح IB ( intermédiaire B)

این دوره شامل 40 جلسه می باشد که توسط دو استاد و در دو جلسه 90 دقیقه ای در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می شوند. به این صورت که یکی از اساتید (استاد ریزمهارت) در یک جلسه ی 90 دقیقه ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت های خواندن و یا شنیدن آموزش می دهد و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسه ی بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند. مطالب آموزشی این ترم توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش های از 2 کتاب آموزشی در حوزه های دستور زبان و واژگان هم تعیین شده اند که طی دوره پوشش داده می شوند. در پایان این سطح، فراگیران با تفاوت دو زمان گذشته استمراری و نقلی همچنین با برخی از ضمایر مفعولی و ربطی آشنا میشوند. همچنین زبان آموزان قادر هستند در باب موضوعات متنوعی همچون مد، اینترنت، زندگی شخصی و حرفه ای اظهار نظر کنند. این ترم به همراه ترم قبل سطح A2 را تکمیل میکند.

 

سطح IC ( intermédiaire C)

این دوره شامل 40 جلسه می باشد که توسط دو استاد و در دو جلسه 90 دقیقه ای در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می شوند. به این صورت که یکی از اساتید (استاد ریزمهارت) در یک جلسه ی 90 دقیقه ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت های خواندن و یا شنیدن آموزش می دهد و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسه ی بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند. مطالب آموزشی این ترم توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش های از 2 کتاب آموزشی در حوزه های دستور زبان و واژگان هم تعیین شده اند که طی دوره پوشش داده می شوند. در پایان این سطح، فراگیران با زمان ماضی بعید، برخی دیگر از حروف ربط و حروف اضافه آشنا می شوند. همپنین، زبان آموزان قادر هستند در باب موضوعات متنوعی همچون کلیشه ها، فرانکوفونی، احساسات، حوادث و اسراف و مصرف گرایی اظهار نظر کنند. این ترم به همراه ترم بعد سطح B1 را تکمیل میکند.

 

سطحID (intermédiaire D)

این دوره شامل 40 جلسه می باشد که توسط دو استاد و در دو جلسه 90 دقیقه ای در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می شوند. به این صورت که یکی از اساتید (استاد ریزمهارت) در یک جلسه ی 90 دقیقه ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت های خواندن و یا شنیدن آموزش می دهد و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسه ی بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند. مطالب آموزشی این ترم توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش های از 2 کتاب آموزشی در حوزه های دستور زبان و واژگان هم تعیین شده اند که طی دوره پوشش داده می شوند. درپایان این سطح، فراگیران به تکمیل آموزش وجه التزامی برخی از ضمایر از جمله ملکی و اشاره و جملات مجهول می پردازند. همچنین زبان آموزان قادر هستند در باب موضوعات متنوعی همچون مدیا، کار، اقتصاد وکار های خیرخواهانه اظهار نظر کنند. این ترم به همراه ترم قبل سطح B1 را تکمیل میکند.

 

سطح AA ( avancé A)

این دوره شامل 40 جلسه می باشد که توسط دو استاد و در دو جلسه 90 دقیقه ای در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می شوند. به این صورت که یکی از اساتید (استاد ریزمهارت) در یک جلسه ی 90 دقیقه ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت های خواندن و یا شنیدن آموزش می دهد و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسه ی بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند. مطالب آموزشی این ترم توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش های از 2 کتاب آموزشی در حوزه های دستور زبان و واژگان هم تعیین شده اند که طی دوره پوشش داده می شوند. در پایان این سطح، فراگیران زمان با زمان های گذشته ای همچون گذشته ساده و گذشته ی التزامی آشنا میشوند. همچنین زبان آموزان قادر هستند در باب موضوعات متنوعی همچون تاریخ، شرایط اجتماعی، برابری و مذهب اظهار نظر کنند. این ترم به همراه ترم بعد سطح  B2را تکمیل میکند.

 

سطح AB (anvancé B)

این دوره شامل 40 جلسه می باشد که توسط دو استاد و در دو جلسه 90 دقیقه ای در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می شوند. به این صورت که یکی از اساتید (استاد ریزمهارت) در یک جلسه ی 90 دقیقه ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت های خواندن و یا شنیدن آموزش می دهد و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسه ی بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند. مطالب آموزشی این ترم توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی بر حسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش های از 2 کتاب آموزشی در حوزه های دستور زبان و واژگان هم تعیین شده اند که طی دوره پوشش داده می شوند. در پایان این سطح، فراگیران به سنتز جملات و ریشه شناسی کلمات می پردازند. همچنین زبان آموزان قادرهستند در باب موضوعات متنوعی همچون سلامتی و ژنتیک، تبلیغات، محیط زیست و سیاست اظهار نظر کنند.

این ترم به همراه ترم قبل سطح  B2 را تکمیل میکند.

 

ieltsdaily-logo