معرفی کامل دوره های آموزشی در آکادمی آیلتس دیلی
دپارتمان زبان انگلیسی
دورۀ Foundation  (حضوری)

این دوره شامل ۶۰ جلسۀ آموزشی می‌باشد که توسط دو استاد و در دو جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای متوالی در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می‌شوند. در این سطح، فراگیران با مفاهیم پایۀ سطح A1 آشنا می‌شوند؛ به این‌صورت که یکی از اساتید( استاد ریزمهارت) در یک جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت‌های خواندن و یا شنیدن آموزش می‌دهند و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسۀ بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت‌های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می‌کنند. مطالب آموزشی این دوره توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی برحسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می‌شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش‌هایی از دو کتاب آموزشی در حوزه‌های دستورزبان و واژگان هم تعیین شده‌اند که طی دوره پوشش داده می‌شوند.


دورۀ Foundation  (آنلاین)

این دوره در دو سطح ۱ و ۲ برگزار می‌شود. هر سطح شامل ۳۰ جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ایست که در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می‌شوند. در این سطح، فراگیران از طریق کتاب آموزشی Headway (beginner)  با مفاهیم پایۀ سطح A1 آشنا می‌شوند. و در کنار این کتاب و به منظور تمرین بیشتر فراگیران، بخش‌هایی از دو کتاب آموزشی در حوزه‌های دستورزبان و واژگان هم تعیین شده‌اند که طی دوره پوشش داده می‌شوند.


دورۀ Fundamental  (حضوری)

این دوره شامل ۶۰ جلسۀ آموزشی می‌باشد که توسط دو استاد و در دو جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای متوالی در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می‌شوند. در این سطح، فراگیران با مفاهیم پایۀ سطح  A1-A2 آشنا می‌شوند؛ به این‌صورت که یکی از اساتید( استاد ریزمهارت) در یک جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت‌های خواندن و یا شنیدن آموزش می‌دهند و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسۀ بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت‌های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می‌کنند. مطالب آموزشی این دوره توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی برحسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می‌شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران، بخش‌هایی از سه کتاب آموزشی در حوزه‌های دستورزبان، واژگان و مهارت شنیداری هم تعیین شده‌اند که طی دوره پوشش داده می‌شوند.


دورۀ Fundamental (آنلاین)

این دوره در دو سطح ۱ و ۲ برگزار می‌شود. هر سطح شامل ۳۰ جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ایست که در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می‌شوند. در این سطح، فراگیران از طریق کتاب آموزشی Headway (Elementary) با مفاهیم پایه‌ی سطح A1-A2 آشنا می‌شوند. و در کنار این کتاب و به منظور تمرین بیشتر فراگیران، بخش‌هایی از سه کتاب آموزشی در حوزه‌های دستورزبان، واژگان و مهارت شنیداری هم تعیین شده‌اند که طی دوره پوشش داده می‌شوند.


دورۀ Fast-track (حضوری)

این دوره شامل ۶۰ جلسۀ آموزشی می‌باشد که توسط دو استاد و در دو جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای متوالی در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می‌شوند. در این سطح، فراگیران با مفاهیم پایۀ سطح A2-B1 آشنا می‌شوند؛ به این‌صورت که یکی از اساتید( استاد ریزمهارت) در یک جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت‌های خواندن و یا شنیدن آموزش می‌دهند و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسۀ بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت‌های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می‌کنند. مطالب آموزشی این دوره توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی برحسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می‌شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران بخش‌هایی از سه کتاب آموزشی در حوزه‌های دستورزبان، واژگان و مهارت شنیداری هم تعیین شده‌اند که طی دوره پوشش داده می‌شوند.


دورۀ Fast-track (آنلاین)

این دوره در دو سطح ۱ و ۲ برگزار می‌شود. هر سطح شامل ۳۰ جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ایست که در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می‌شوند. در این سطح، فراگیران از طریق کتاب آموزشی Headway (pre-intermediate)  با مفاهیم پایۀ سطح A2-B1 آشنا می‌شوند. و در کنار این کتاب و به منظور تمرین بیشتر فراگیران، بخش‌هایی از سه کتاب آموزشی در حوزه‌های دستورزبان، واژگان و مهارت شنیداری هم تعیین شده‌اند که طی دوره پوشش داده می‌شوند.


دورۀ Fast-forward  (حضوری)

این دوره شامل ۶۰ جلسۀ آموزشی می‌باشد که توسط دو استاد و در دو جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای متوالی در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می‌شوند. در این سطح، فراگیران با مفاهیم پایۀ سطح B1-B2 آشنا می‌شوند؛ به این‌صورت که یکی از اساتید( استاد ریزمهارت) در یک جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای مباحث دستوری و لغات مرتبط را در قالب مهارت‌های خواندن و یا شنیدن آموزش می‌دهند و استاد دیگر (استاد مهارت) در جلسۀ بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت‌های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می‌کنند. مطالب آموزشی این دوره توسط اساتید و برگرفته از جدیدترین متدهای آموزشی برحسب نیاز هر کلاس طراحی و یا تدوین می‌شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران بخش‌هایی از چهار کتاب آموزشی در حوزه‌های دستورزبان، واژگان و مهارتهای شنیدن و خواندن هم تعیین شده‌اند که طی دوره پوشش داده می‌شوند.


دورۀ Fast-forward (آنلاین)

این دوره در دو سطح ۱ و ۲ برگزار می‌شود. هر سطح شامل ۳۰ جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ایست که در سه روز از هفته (زوج یا فرد) برگزار می‌شوند. در این سطح، فراگیران از طریق کتاب آموزشی Headway (intermediate)  با مفاهیم پایۀ سطح B1-B2 آشنا می‌شوند. برای تمرین بیشتر فراگیران بخش‌هایی از چهار کتاب آموزشی در حوزه‌های دستورزبان، واژگان و مهارتهای شنیدن و خواندن هم تعیین شده‌اند که طی دوره پوشش داده می‌شوند.


دورۀ Connect (حضوری و آنلاین)

این دوره شامل ۶۰ جلسۀ آموزشی می‌باشد که توسط سه استاد و در دو جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای متوالی در سه روز از هفته (زوج یا فرد) و یا یک جلسۀ 90 دقیقه‌ای در ۶ روز از هفته برگزار می‌شوند. این دوره‌ حدودا معادل سطح B2 و مناسب فراگیرانیست که هنوز آمادگی کامل برای شرکت در دوره‌های آمادگی آزمون آیلتس را ندارند و لازمست در فرصت بیشتری دامنۀ لغات و میزان تسلطشان به ساختارهای زبانی را گسترش دهند. در این دوره به دو ریزمهارت واژگان و گرامر و دو مهارت گفتار و نوشتار پرداخته می‌شود. لازم به ذکرست که اگر فراگیری تمایل داشته باشند که این دوره را نگذرانده و مستقیما وارد دوره‌های آمادگی آزمون شوند، باید در آزمون شبیه‌سازی شدۀ آیلتس شرکت کرده تا نتایج آزمون و شرایط فراگیر توسط کارشناسان ما بررسی و در صورت صلاحدید ایشان این امر صورت پذیرد.


دورۀ IELTS (حضوری و آنلاین)

این دوره شامل ۶۰ جلسۀ آموزشی می‌باشد که توسط پنج استاد و در دو جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای متوالی در سه روز از هفته (زوج یا فرد) و یا یک جلسۀ 90 دقیقه‌ای در ۶ روز از هفته برگزار می‌شود. این دوره‌ مناسب سطح  B2 به بالا می‌باشد و شامل بیست جلسه مهارت گفتار، ده جلسه مهارت نوشتار (تسک 1) ، ده جلسه مهارت نوشتار (تسک 2)، ده جلسه مهارت خواندن، و ده جلسه مهارت شنیدن می‌شود. تمامی نکات مربوط به آزمون در این دوره پوشش داده می‌شود و سرفصل‌ها طوری طراحی شده‌اند که اگر شما زمان لازم را گذاشته و به خوبی تمرین کنید، به نمرۀ هدف می‌رسید.


دورۀ Advanced IELTS  (حضوری و آنلاین)

این دوره شامل ۶۰ جلسۀ آموزشی می‌باشد که توسط پنج استاد و در دو جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای متوالی در سه روز از هفته (زوج یا فرد) و یا یک جلسۀ 90 دقیقه‌ای در ۶ روز از هفته برگزار می‌شود و مناسب افرادیست که نیاز به نمرات بالاتر داشته و یا هنوز به تمرین بیشتر نیاز دارند، دورۀ آیلتس پیشرفته شامل ده جلسه تمرین، تست‌زنی و رفع اشکال در دو مهارت خواندن و شنیدن، بیست جلسه زبان پیشرفته (واژگان و دستور پیشرفته)، بیست جلسه مهارت گفتار (ده جلسه تمرین آزمون و فیدبک و ده جلسه موضوعات دشوارتر و کم تکرارتر آزمونهای اخیر) و ده جلسه تصحیح برگه و فیدبک مهارت نوشتار می‌باشد.


ieltsdaily-logo