base-image
base-image

دوره‌ها

دوره‌های عمومی، تخصصی، بحث‌های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن‌ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

دوره‌ها
base-image
FastTrack in a Nutshell
FastTrack in a Nutshell حضوری کد : 317
تاريخ شروع 1402-06-28
روزهاي كلاس
سه شنبه پنجشنبه جمعه
Language of video games
Language of video games حضوری کد : 318
تاريخ شروع 1402-06-31
روزهاي كلاس
جمعه
ieltsdaily-logo