دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و غیره همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

...
All about Tenses حضوری کد : 175
تاريخ شروع 1401-11-21
روزهاي كلاس
جمعه
...
Tea parties with Yasaman 4 1 آنلاین کد : 181
تاريخ شروع 1401-11-08
روزهاي كلاس
شنبه
...
Common Grammatical Mistakes <How to Make Correct Sentences> 1 آنلاین کد : 182
تاريخ شروع 1401-11-14
روزهاي كلاس
جمعه