دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

معرفی دوره های ترکی
...
Istanbul (دوره خردسالان) C1.1 آنلاین کد : 1
تاريخ شروع 1402-04-04
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
دوره آمادگی آزمون تومور آنلاین کد : 17
تاريخ شروع 1402-03-30
روزهاي كلاس
شنبه پنجشنبه
...
Istanbul B2 حضوری کد : 19
تاريخ شروع 1402-03-01
روزهاي كلاس
شنبه چهارشنبه
...
Istanbul A1.1 آنلاین کد : 16
تاريخ شروع 1402-03-10
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه