base-image
base-image

دوره‌ها

دوره‌های عمومی، تخصصی، بحث‌های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن‌ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

دوره‌ها
base-image
STARLIGHT
STARLIGHT offline کد : 1
تاريخ شروع 1403-12-26
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
IELTS
IELTS حضوری کد : 321
تاريخ شروع 1403-03-02
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
Fundamental
Fundamental 1 آنلاین کد : 29
تاريخ شروع 1403-02-25
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
FastTrack
FastTrack حضوری کد : 141
تاريخ شروع 1403-03-02
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
Basecamp
Basecamp آنلاین کد : 17
تاريخ شروع 1403-03-20
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
CAE
CAE 3 حضوری کد : 2
تاريخ شروع 1403-03-05
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
FastForward
FastForward 2 آنلاین کد : 34
تاريخ شروع 1403-03-06
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
IELTS
IELTS حضوری کد : 322
تاريخ شروع 1403-03-20
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
دوره ترکی
دوره ترکی A2.1 حضوری کد : 37
تاريخ شروع 1403-04-04
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
CPE
CPE 4 حضوری کد : 1
تاريخ شروع 1403-04-03
روزهاي كلاس
شنبه چهارشنبه
ieltsdaily-logo