دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

معرفی دوره های فرانسوی
...
French prim آنلاین کد : 12
تاريخ شروع 1402-03-06
روزهاي كلاس
شنبه چهارشنبه
...
French GD حضوری کد : 34
تاريخ شروع 1402-03-20
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
French IC حضوری کد : 12
تاريخ شروع 1402-03-08
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Remède حضوری کد : 5
تاريخ شروع 1402-03-18
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه