دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و غیره همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

...
دوره تخصصی گرامر حضوری کد : 1
تاريخ شروع 1401-11-11
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
French AA B2 آنلاین کد : 3
تاريخ شروع 1401-11-18
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
French IA A2 حضوری کد : 20
تاريخ شروع 1401-11-16
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
French IB A2+ حضوری کد : 12
تاريخ شروع 1401-11-13
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه