base-image
base-image

دوره‌ها

دوره‌های عمومی، تخصصی، بحث‌های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن‌ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

دوره‌ها
base-image
معرفی دوره‌های انگلیسی
Foundation
Foundation حضوری کد : 59
تاريخ شروع 1402-12-02
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
IELTS
IELTS حضوری کد : 315
تاريخ شروع 1402-11-30
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
Superintensive  IELTS Course (Shiraz)
Superintensive IELTS Course (Shiraz) حضوری کد : 2
تاريخ شروع 1403-01-08
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
IELTS
IELTS حضوری کد : 316
تاريخ شروع 1402-12-07
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
ieltsdaily-logo