دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

معرفی دوره های انگلیسی
...
Connect حضوری کد : 32
تاريخ شروع 1402-03-20
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
FastTrack حضوری کد : 98
تاريخ شروع 1402-03-04
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
Time to Write B1 آنلاین کد : 6
تاريخ شروع 1402-03-07
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
Boot camp آنلاین کد : 294
تاريخ شروع 1402-03-06
روزهاي كلاس
شنبه سه شنبه
...
IELTS حضوری کد : 293
تاريخ شروع 1402-03-20
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه جمعه
...
Foundation حضوری کد : 44
تاريخ شروع 1402-03-27
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
IELTS آنلاین کد : 22
تاريخ شروع 1402-04-10
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
FastForward حضوری کد : 92
تاريخ شروع 1402-03-08
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Time To Speak B1 حضوری کد : 26
تاريخ شروع 1402-03-23
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
Kids Flourish 2 A آنلاین کد : 4
تاريخ شروع 1402-03-03
روزهاي كلاس
شنبه چهارشنبه
...
FastTrack حضوری کد : 100
تاريخ شروع 1402-03-11
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
FastForward حضوری کد : 93
تاريخ شروع 1402-03-16
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
Time To Speak حضوری کد : 26
تاريخ شروع 1402-03-23
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
FastTrack حضوری کد : 99
تاريخ شروع 1402-03-17
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Connect آنلاین کد : 30
تاريخ شروع 1402-03-06
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
...
Fundamental حضوری کد : 79
تاريخ شروع 1402-03-17
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
CAE 1 آنلاین کد : 3
تاريخ شروع 1402-04-03
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه
...
Kids Blossom 4B آنلاین کد : 2
تاريخ شروع 1402-03-08
روزهاي كلاس
دوشنبه پنجشنبه
...
Kids Flourish 4A آنلاین کد : 6
تاريخ شروع 1402-03-21
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه
...
Kids Flourish 2C آنلاین کد : 2
تاريخ شروع 1402-03-11
روزهاي كلاس
یکشنبه پنجشنبه
...
Kids Blossom 1B آنلاین کد : 4
تاريخ شروع 1402-03-21
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه
...
FastTrack 1 آنلاین کد : 28
تاريخ شروع 1402-03-30
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
Connect آنلاین کد : 33
تاريخ شروع 1402-04-03
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Connect حضوری کد : 27
تاريخ شروع 1402-03-08
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
FCE 3 آنلاین کد : 4
تاريخ شروع 1402-03-16
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Connect حضوری کد : 31
تاريخ شروع 1402-03-27
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Foundation 2 آنلاین کد : 12
تاريخ شروع 1402-03-06
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Connect آنلاین کد : 30
تاريخ شروع 1402-03-06
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
...
IELTS حضوری کد : 291
تاريخ شروع 1402-03-06
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
IELTS حضوری کد : 292
تاريخ شروع 1402-03-20
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Connect حضوری کد : 29
تاريخ شروع 1402-03-09
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
FCE 1 حضوری کد : 7
تاريخ شروع 1402-03-07
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه
...
CAE 1 حضوری کد : 3
تاريخ شروع 1402-03-06
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه
...
CPE 1 حضوری کد : 4
تاريخ شروع 1402-03-13
روزهاي كلاس
شنبه چهارشنبه
...
FastForward 1 آنلاین کد : 27
تاريخ شروع 1402-03-04
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه