base-image
base-image

دوره‌ها

دوره‌های عمومی، تخصصی، بحث‌های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن‌ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

دوره‌ها
base-image
معرفی دوره‌های انگلیسی
STARLIGHT
STARLIGHT offline کد : 1
تاريخ شروع 1403-12-26
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Foundation
Foundation 1 آنلاین کد : 22
تاريخ شروع 1403-05-02
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
FastTrack
FastTrack حضوری کد : 145
تاريخ شروع 1403-05-18
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
FCE
FCE 2 حضوری کد : 25
تاريخ شروع 1403-05-02
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
FCE
FCE 1 حضوری کد : 33
تاريخ شروع 1403-05-18
روزهاي كلاس
پنجشنبه
IELTS
IELTS حضوری کد : 327
تاريخ شروع 1403-05-13
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
Fundamental
Fundamental حضوری کد : 113
تاريخ شروع 1403-05-07
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
Connect
Connect حضوری کد : 69
تاريخ شروع 1403-05-08
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
IELTS
IELTS حضوری کد : 324
تاريخ شروع 1403-05-07
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
Foundation
Foundation حضوری کد : 66
تاريخ شروع 1403-04-31
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
Boot camp
Boot camp حضوری کد : 326
تاريخ شروع 1403-05-14
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه
FCE
FCE 2 حضوری کد : 27
تاريخ شروع 1403-05-01
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
FCE
FCE 1 حضوری کد : 32
تاريخ شروع 1403-05-02
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
FastForward
FastForward حضوری کد : 141
تاريخ شروع 1403-05-01
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
FastForward
FastForward 1 آنلاین کد : 38
تاريخ شروع 1403-04-30
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
IELTS Writing
IELTS Writing حضوری کد : 3
تاريخ شروع 1403-05-20
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
CAE
CAE 1 آنلاین کد : 6
تاريخ شروع 1403-05-28
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه
FastForward
FastForward حضوری کد : 143
تاريخ شروع 1403-04-31
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
Fundamental
Fundamental حضوری کد : 114
تاريخ شروع 1403-05-13
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
Foundation
Foundation حضوری کد : 67
تاريخ شروع 1403-05-21
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
CAE
CAE 2 حضوری کد : 4
تاريخ شروع 1403-05-20
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
Connect
Connect حضوری کد : 70
تاريخ شروع 1403-05-21
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
IELTS
IELTS آنلاین کد : 26
تاريخ شروع 1403-05-25
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
FastTrack
FastTrack 1 آنلاین کد : 40
تاريخ شروع 1403-04-30
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
Basecamp
Basecamp آنلاین کد : 21
تاريخ شروع 1403-05-03
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
ieltsdaily-logo