base-image
base-image

دوره‌ها

دوره‌های عمومی، تخصصی، بحث‌های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن‌ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

دوره‌ها
base-image
معرفی دوره‌های انگلیسی
STARLIGHT
STARLIGHT offline کد : 1
تاريخ شروع 1403-12-26
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Basecamp
Basecamp حضوری کد : 16
تاريخ شروع 1403-01-30
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
FastTrack
FastTrack حضوری کد : 131
تاريخ شروع 1403-01-28
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
FastTrack
FastTrack حضوری کد : 134
تاريخ شروع 1403-01-27
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
CPE
CPE 4 آنلاین کد : 1
تاريخ شروع 1403-02-19
روزهاي كلاس
شنبه چهارشنبه
Foundation
Foundation حضوری کد : 62
تاريخ شروع 1403-02-23
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
Foundation
Foundation حضوری کد : 61
تاريخ شروع 1403-02-10
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
PTE
PTE حضوری کد : 3
تاريخ شروع 1403-02-16
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه
IELTS
IELTS حضوری کد : 321
تاريخ شروع 1403-03-02
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
Connect
Connect آنلاین کد : 62
تاريخ شروع 1403-02-17
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
ieltsdaily-logo