base-image
base-image

دوره‌ها

دوره‌های عمومی، تخصصی، بحث‌های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن‌ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

دوره‌ها
base-image
معرفی دوره‌های انگلیسی
Connect
Connect 49 حضوری کد :
تاريخ شروع 1402-10-03
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
FCE
FCE 3 حضوری کد : 16
تاريخ شروع 1402-09-09
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
C2 Proficiency (CPE)
C2 Proficiency (CPE) آنلاین کد : 2
تاريخ شروع 1402-09-18
روزهاي كلاس
شنبه چهارشنبه
Connect in a Nutshell
Connect in a Nutshell حضوری کد : 343
تاريخ شروع 1402-10-10
روزهاي كلاس
یکشنبه پنجشنبه
Fundamental in a Nutshell
Fundamental in a Nutshell آنلاین کد : 344
تاريخ شروع 1402-10-17
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه
ieltsdaily-logo