دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و غیره همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

...
Connect حضوری کد : 15
تاريخ شروع 1401-11-24
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Fundamental حضوری کد : 72
تاريخ شروع 1401-11-16
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
Foundation حضوری کد : 38
تاريخ شروع 1401-11-27
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
Fundamental حضوری کد : 71
تاريخ شروع 1401-11-24
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
Fundamental حضوری کد : 72
تاريخ شروع 1401-11-16
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
FastTrack حضوری کد : 88
تاريخ شروع 1401-11-09
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
FastTrack حضوری کد : 89
تاريخ شروع 1401-11-09
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
FastTrack 2 آنلاین کد : 20
تاريخ شروع 1401-12-09
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
FastForward حضوری کد : 80
تاريخ شروع 1401-11-09
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
FastForward حضوری کد : 81
تاريخ شروع 1401-11-09
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
FastForward 2 آنلاین کد : 21
تاريخ شروع 1401-11-18
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
FastForward 2 آنلاین کد : 22
تاريخ شروع 1401-11-20
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
...
Kids Blossom 3B 1 آنلاین کد : 2
تاريخ شروع 1401-11-06
روزهاي كلاس
یکشنبه پنجشنبه
...
Kids Seed SB 1 آنلاین کد : 3
تاريخ شروع 1401-11-06
روزهاي كلاس
دوشنبه پنجشنبه
...
Kids Flourish 3A 1 آنلاین کد : 4
تاريخ شروع 1401-11-12
روزهاي كلاس
شنبه چهارشنبه
...
Kids Blossom 2A 1 آنلاین کد : 3
تاريخ شروع 1401-11-08
روزهاي كلاس
شنبه چهارشنبه
...
Foundation حضوری کد : 39
تاريخ شروع 1401-12-07
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه