رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روز هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

167

French ID 2

10

فرد

31 شهریور ماه( 40 جلسه 90 دقیقه ای)

166

French AA 1

10

فرد

اول مهر ماه( 40 جلسه 90 دقیقه ای)