رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

32

Fundamental 39

10

روزهای فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)