رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

34

FastTrack 44

10

روزهای فرد

هفته آخر خرداد ماه (۶۰جلسه)