رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

36

Boot Camp 196

10

1شنبه تا 4 شنبه

28 اردیبهشت (20 جلسه)