رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

31

Fundamental 40

10

روزهای فرد

هفته اول تیر ماه (۶۰جلسه)