رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

32

Fundamental 39

10

روزهای فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

31

Fundamental 40

10

روزهای فرد

هفته اول تیر ماه (۶۰جلسه)