رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

33

FastForward 37

10

روزهای زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

28

FastForward 1.2 Online

10

روزهای فرد

هفته اول خرداد ماه (۱۷ جلسه)

26

FastForward 36

10

روزهای فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰ جلسه)