رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روز هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

175

آنلاین FastTrack 1.6

9

زوج

۱۰ مهر ماه (۱۷ جلسه)

174

FastTrack 51

10

فرد

هفته آخر مهر ماه (۶۰ جلسه)

173

آنلاین FastTrack 2.4

9

فرد

۱۸ مهر ماه (۱۷ جلسه)

171

آنلاین Fundamental 3.3

10

زوج

۱۰ مهر ماه (۱۷ جلسه)

170

آنلاین Fundamental 1.5

10

فرد

۱۱ مهر ماه (۱۷ جلسه)

169

آنلاین Starter 2.3

10

زوج

۱۰ مهر ماه (۱۷ جلسه)

164

رایتینگ تسک 1 جنرال آیلتس 218

10

جمعه

2 مهر ماه 1400

163

Pre IELTS 217

9

فرد - صبح

۱۷ مهر ماه

162

آنلاین Pre IELTS 6.1

10

فرد - صبح

هفته آخر شهریور ماه

161

IELTS 216

9

زوج - صبح

۱۷ مهر ماه

159

آنلاین FastTrack 3.3

7

زوج

۳ مهر ماه (۱۷ جلسه)

156

Fundamental 45

5

زوج

هفته دوم مهر ماه (۶۰جلسه)

154

Pre IELTS 214

9

فرد - عصر

۱۷ مهر ماه

153

IELTS 215

9

زوج - عصر

۱۷ مهر ماه

152

FastForward 43

2

زوج

هفته سوم شهریور ماه

151

FastTrack 50

5

فرد

هفته آخر شهریور ماه (۶۰ جلسه)

150

FastForward 42

10

فرد

هفته سوم شهریور ماه

148

آنلاین Starter 1.4

8

فرد

۳۰ شهریور ماه (۱۷ جلسه)

146

FastTrack 49

3

زوج

هفته آخر شهریور ماه (۶۰ جلسه)

144

Starter 19

2

زوج

هفته آخر شهریور ماه (۲۵ جلسه)

141

آنلاین IELTS 10

10

شنبه تا پنج شنبه‌

هفته چهارم مهر ماه

140

آنلاین Pre IELTS 6

10

شنبه تا پنج شنبه‌

هفته آخر شهریور ماه

89

آنلاین Fundamental 1.4

7

فرد

هفته سوم شهریور ماه (۱۷ جلسه)