* شما میتوانید با استفاده از این جستجو کلمه مورد نظرتان را در همه دوره های موجود جستجو کنید.

رديف نام دوره آموزشي کد ظرفيت روزهاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

1

FastForward 1

9

آنلاین

قابل ثبت نام

دوشنبه، چهارشنبه، شنبه

1401-04-07

2

FastForward 2

8

آنلاین

قابل ثبت نام

سه شنبه، پنجشنبه، یکشنبه

1401-04-04

3

Pre-IELTS 1

257

حضوری

قابل ثبت نام

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

1401-04-08

4

Remidial 3

4

حضوری

قابل ثبت نام

سه شنبه، پنجشنبه، یکشنبه

1401-04-28

5

PreIELTS 1

262

حضوری

قابل ثبت نام

شنبه، یکشنبه، سه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه

1401-04-25

6

FastTrack 1

71

حضوری

قابل ثبت نام

سه شنبه، پنجشنبه، یکشنبه

1401-04-14

7

Fundamental 1

58

حضوری

قابل ثبت نام

دوشنبه، چهارشنبه، شنبه

1401-04-15

8

Guided Discussion C1

9

حضوری

قابل ثبت نام

شنبه

1401-04-11

9

FastForward 1

64

حضوری

قابل ثبت نام

دوشنبه، چهارشنبه، شنبه

1401-04-29