بلاگ

Avatar

Model Answer: Popularity of crime novels and crime drama (Mixed Essay)

In many countries today, crime novels and TV crime dramas are becoming more and more popular.

Why do you think these books and TV shows are popular? What is your opinion of crime fiction and TV crime dramas?

 

Television shows and novels on crime-related subjects are gaining popularity among both viewers and readers. They owe this popularity to the suspense they create and people's choice of escape literature over more sophisticated genres. In my opinion, while people enjoy such topics, they do not challenge the human mind and therefore are overrated.

For decades, people have enjoyed sitting on the edge of their seats or turning page after page to see what happens to the story's protagonist or how the plot develops. These books or movies usually start from the middle of everything. There are many flashbacks to narrate the events that resulted in the perpetration of the crime, and these shifts in the timeline can create a sense of suspense which acts as a cliffhanger for the audience. As anticipation builds up, adrenaline starts to pump through the veins, and the audience feels a sense of pleasure unparalleled to what they may experience reading or watching any other genre. As a result, more and more people are inclined to spend their leisure time leafing through a crime novel or watching such a movie or TV series.

From my point of view, escape literature is a genre into which many productions or publications in this category can easily fall. Such entertainment can only whet the appetite of those who enjoy a momentary yet unstable adrenaline rush. While it can be a pastime to enjoy occasionally, I would prefer to enjoy something deeper and more meaningful. Therefore, a type of entertainment that can at the same time teach me a point or make me ponder upon more serious issues is what I appreciate far more. Moreover, these books and TV productions tend to paint extremely graphic pictures to attract a larger swath of the audience. As this audience gets used to this gratuitous violence, it turns into a mundane experience that no longer triggers their excitement receptors, hence a vicious circle of more violence and more graphic scenes.

In conclusion, while the popularity of this genre is unprecedented, I prefer to see less blood or read about more significant issues. However, no one can deny that an occasional escape into these words can have its own advantages.

 

List of Useful Vocabulary

English Word/Phrase

معنی فارسی

English Word/Phrase

معنی فارسی

to gain popularity

مشهور شدن

fall into a category

در دسته‌ای قرار گرفتن

sophisticated

پیچیده و تفکر بر انگیز

to whet the appetite of

اشتهای کسی را بر انگیختن

to be overrated

بیش از حد به آن توجه شده

ponder upon

فکر کردن در مورد چیزی

protagonist

قهرمان داستان

gratuitous

بی دلیل، رایگان

perpetration

ارتکاب

mundane

روزمره، عادی، خسته کننده

anticipation

انتظار

unprecedented

تا به حال رخ نداده

 

نویسندگان:
Avatar