بلاگ

Model Answer: Advertising New Features (Mixed Essay)

In their advertising, businesses nowadays usually emphasize that their products are new in some way. Why is this? Do you think it is a positive or negative development? (Cambridge 16 Academic)

How to Write Problem and Solution Essays

نحو نوشتن مقالات مشکل و راه حل

An Effective Overview for a Table

نوشتن overview (جمع بندی) یكی از مهمترین قسمت‎ های یك گزارش موثر است. پیدا كردن نكات مهم یك نمودار یا پروسه می‎ تواند به یك دردسر تبدیل شود. در این پست به بررسی یك سوال در این بخش می‎ پردازیم و سعی می‎ كنیم برای آن یك جمع بندی ساده اما مناسب بنویسیم.

استفاده از Nominalization : شمشیر دو لبه

اسم سازی در نوشتار میتواند هم باعث رسمی تر شدن و هم غیر رسمی شدن متن میشود. به طور کلی nominalize کردن به معنی به کار بردن اسم به جای فعل است. به عنوان مثال به جای استفاده از فعل develop از اسم آن استفاده کنیم.