بلاگ

Why shouldn’t you read many Model Answers?

Nowadays, many people have access to computers on a wide basis, and a large number of children play computer games.What are the negative impacts of playing computer games, and what can be done to minimize the harmful effects?

علیرضا رمدانی 2022-06-01 23:25:58 IELTS ESSAY

نکته طلایی در تحلیل سوالات تسک دو

یک مهارت که اکثر ما برای نمره بالا گرفتن در رایتینگ باید یاد بگیریم مطالعه دقیق سوال و بررسی کلماتی هست که به صورت سوال معنای خاصی میده.

محمد خانی 2021-08-15 19:05:06 IELTS WRITING Task 2