بلاگ

Why shouldn’t you read many Model Answers?

Nowadays, many people have access to computers on a wide basis, and a large number of children play computer games.What are the negative impacts of playing computer games, and what can be done to minimize the harmful effects?

علیرضا رمدانی 2022-06-01 23:25:58 IELTS ESSAY

Fronting: A Fantastic Structure to Improve GRA

یکی از روش‌های بالا بردن دامنه ساختارهای دستوری برای بهبود GRA  استفاده از ساختار Fronting هست. در این مقاله می‌خواهیم با چند روش بسیار خوب برای استفاده از این ساختارآشنا بشیم.

علیرضا رمدانی 2022-01-27 22:35:11