رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

35

FastTrack 43

10

روزهای زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

34

FastTrack 44

10

روزهای فرد

هفته آخر خرداد ماه (۶۰جلسه)

32

Fundamental 39

10

روزهای فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)