رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

26

FastForward 36

10

روزهای فرد

هفته اول خرداد ماه (۶۰ جلسه)