رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

35

FastTrack 43

10

روزهای زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)

33

FastForward 37

10

روزهای زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)