رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

33

FastForward 37

10

روزهای زوج

هفته اول خرداد ماه (۶۰جلسه)