بلاگ

Avatar

How to Write Problem and Solution Essays

نحو نوشتن مقالات مشکل و راه حل

این مقالات به سه دسته تقسیم می شوند:

۱. مشکل به شما داده می‌شود و راه حل ها خواسته می‌شوند.

۲. مشکل به شما داده می‌شود و علل و راه حل ها خواسته می‌شوند.

۳وضعیتی به شما داده می‌شود و راه حل ها خواسته می‌شوند.

 

نوع اول مقالات مشكل و راه حل

در مقدمه این مقالات مانند مقالات دیگر ابتدا به بیان مطلبی کلی می پردازیم سپس سوال را به زبان خود بازگو می کنیم. در اینجا دقت کنید که حتما واژگان و گرامر صورت سوال راتغییر دهید. در نهایت هدف از نوشتن مقاله را به زبان خود بیان میکنیم:

In this essay, I will examine the possible solutions for this problem.

در بدنه این  مقالات دو یا سه راه حل را در دو یا سه پاراگراف مجزا بررسی می کنیم. هر پاراگراف شامل موارد زیر است:

۱. یک جمله که راه حل در آن گفته میشود.

۲. یک یا دو جمله که راه حل را توضیح میدهد.

۳. خیلی خوب است که یک مثال نیز داشته باشیم. این مثال ترجیحا کلی باشد

۴در نهایت اگر می توانیم یک نتیجه از این پاراگراف بگیریم پارگراف ما بسیار منسجم تر میشود.

دقت کنید که با استفاده از cohesive devices اجزا یک پاراگراف را بهم وصل کنید و خود آن پاراگراف را به پاراگراف‌های بعدی و یا قبلی متصل نمایید. این کار به بالا بردن CC شما کمک شایانی می کند.

در نتیجه‌گیری این مقالات ابتدا راه حل ها را مرور می‌کنیم. سپس بیان می‌کنیم چه کسی مسئول انجام آنهاست و در نهایت اگر این راه حل ها انجام نشوند چه اتفاقی رخ می‌دهد. این کار با استفاده از جملات شرطی به راحتی صورت می‌گیرد.

The volume of traffic in large cities has created a lot of complications. What can be done to solve this problem?

 

نوع دوم مقالات مشكل و راه حل

مقدمه اين نوع مقالات دقيقا مانند مدل اول مقالات مشكل و راه حل هستند. ابتدا motivator يا attention grabber را مي‌نويسيم ( دقت كنيد كه نوشتن اين قسمت اجباری نيست) به سراغ موضوع رفته و آن را به زبان خود بيان كرده و در نهايت می‌گوييم كه در اين مقاله قصد داريم به بررسی علل مشكل و راه حل آنها بپردازيم:

In this essay, I shall examine the possible causes of this problem and offer solutions to tackle them.

نوشتن اين جمله هم چندان ضروری نيست و فقط جهت بالا بردن تعداد كلمات پيشنهاد می‌شود.

در بدنه اين مقالات به دو قسم ميتوان عمل كرد:

اول: تمام علل را در يك پاراگراف و تمام راه حل ها را در پاراگراف ديگر می‌گذاريم. اين روش مخصوصا زمانی مناسب است كه چند علت یک راه حل دارند.

دوم: در اين روش هر علت و راه حل آن را در يك پاراگراف بيان می‌كنيم. در اين حالت به تعداد علت ها ( حداقل دو و حداكثر سه) راه حل ارائه می‌كنيم و هر كدام از علت ها و راه حل مربوط به آن را در يک پاراگراف می‌نويسيم.  

نتيجه‌گيری نيز كاملا مشابه مورد اول است. ابتدا علل و راه حل ها را به طور خيلي خلاصه بيان می‌كنيم و سپس مسئول رسيدگي به اين مشكل را معرفي می‌كنيم. در نهايت می‌گوييم عدم انجام آنها چه عواقبي دارد.

In developed countries children are facing child obesity. What are the causes of this and what solutions can you offer?

نوع سوم مقالات مشکل و راه حل

باز هم مقاله را با مقدمه‌ای مانند مدل‌های اول و دوم شروع می‌کنیم. بعد از بیان مطلبی کلی در مورد موضوع به سراغ موضوع رفته و آن را به زبان خود بیان می‌کنیم. در انتها بیان می‌کنیم در این مقاله به مشکلات احتمالی و بررسی راه‌حل‌های موضوع می‌پردازیم.

This essay examines the possible solutions of this and tries to offer solutions to tackle them.

نوشتن این جمله هم چندان ضروری نیست و شما می‌توانید حتی از جملات خود استفاده کنید. در نوشتن مقدمه می‌توانید سوال نیز بپرسید:

What can be done to tackle these problems?

سپس به سراغ بدنه می‌رویم: ابتدا در یک پاراگراف مشکلات احتمالی که موضوع را به همراه دارد بیان می‌کنیم. سپس در پاراگراف بعدی به سراغ  راه‌حل‌ها می‌رویم. در روش دوم می‌توانیم هر مشکل و راه حل  های آن را در پاراگراف جداگانه ای بیاوریم.

نتیجه گیری هم بسیار آسان است: مرور مشکلات و راه حل ها با استفاده از بازنویسی کردن در یک یا دو جمله، بیان این که چه کسی مسئول اجرای این  راه‌حل‌هاست و در نهایت هم  بیان عواقب جدی نگرفتن موضوع.

A large number of people are immigrating from developing to developed countries. What problems can these people face? What solutions can you offer?

بازهم تاکید می‌کنم جملات شرطی بسیار راحت در نتیجه گیری این سوالات قابل استفاده هستند.

On condition that (if) immigrants do extensive research about ethos of the country to which they intend to immigrate, this transition would be seamless for them. Otherwise, culture shock and other socio-economic predicaments can get the better of them.

نویسندگان:
Avatar